BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 75/268/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2013 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr 72/254/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 września 2013 roku w składzie:
1. Adam Krzysztof Sowa -Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
2.Irena Przybylak – członek Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
3.Wiesława Masłowska – członek Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
§ 2.Regulamin pracy komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego stanowi załącznik do zarządzenia.
Określa się wzór:
„Karty Oceny Oferty” stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu,
Protokołu zbiorczego stanowiącego załącznik 3 do Regulaminu.
§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz w na stronie internetowej urzędu: www.powiatlomzynski.pl

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2013 13:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1046 razy