BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 75/271/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2013 roku
w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz.1536 z późn. zm.)w roku 2014”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), § 1 Uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Konsultacje projektu Programu Współpracy przeprowadzono w dniach 19 września,
3 października 2013 roku.
2. W trakcie konsultacji zgłoszono uwagę następującej treści:
Poszerzenia sfery zadań publicznych o punkt 5.w brzmieniu: ”Tworzenie i zachowanie
filmowego dziedzictwa Regionu”, w ramach którego realizowane będą działania takie jak:
1) Stworzenie warunków do prowadzenia działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego,
2) Edukacja filmowa dedykowana różnym grupom wiekowym w środowisku wiejskim,
3) Audiowizualna promocja regionu.
Zgłosił jeden podmiot: fundacja Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy, ul.
Woziwodzka 1 18-400 Łomża, NIP 718 213 82 09, Prezes Zarządu Marek Lechowicz.
§ 2
Postanawia się poszerzyć Program Współpracy o zapisy następującej treści:
W sferze 1: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, poszerzyć planowane działania o :
- prowadzenie działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego,
- tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa regionu,
- edukację filmową dedykowaną różnym grupom wiekowym,
W sferze 2: Promocja i upowszechnianie turystyki, poszerzyć planowane działania o :
- audiowizualną promocję regionu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Krzysztof Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena PrzybylakData dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2013 13:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1046 razy