BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 30 /04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 07 października 2004 roku
w sprawie w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.


§ 1
Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:
- powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Anna Jałbrzykowska - sekretarz
Wiesława Borawska - członek
do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie:
-scalenia gruntów położonych na terenie wsi Osowiec gm. Zbójna na pow.17,6560 ha w 46 działkach – stanowiących własność trzech właścicieli;
-wymiany gruntów położonych na terenie wsi Uśnik Dwór gm. Śniadowo, dotyczącej 3 działek na pow.7,00 ha – stanowiących własność dwóch właścicieli.

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WojciechKubrak Starosta Łomżyński
Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 30 /04 z dnia7 października 2004r

REGULAMIN PRACY

Komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 30/04 z dnia 7 października 2004r.
1.1.Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3.Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w ust. 2.
1.4.Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
1.5.Komisja zakończy działalność w dniu podpisania umowy.
2.Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :
-scalenia gruntów położonych na terenie wsi Osowiec gm. Zbójna na pow.17,6560 ha, obejmującej 46 działek, stanowiących własność trzech właścicieli;
-wymiany gruntów położonych na terenie wsi Uśnik Dwór gm. Śniadowo, obejmującej 3 działki na pow. 7,00 ha, stanowiących własność dwóch właścicieli.
3.Otwarcie ofert.
3.1.Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w zapytaniu o cenę.
3.2.Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
-skład Komisji Przetargowej;
-nazwy oferentów, których oferty zostały złożone.

3.3.Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
-nazwę i adres oferenta;
-cenę oferty.
3.4.Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania .
4.Ocena złożonych ofert.
4.1.W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w zapytaniu o cenę.
4.2.Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.Wojciech Kubrak

Starosta Łomżyński
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 paź 2004 11:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1385 razy