BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 77/276/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2013 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św.Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Na podstawie art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz uchwały Nr 72/255/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św.Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej, uchwala się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się wyboru oferty Caritas Diecezji Łomżyńskiej na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie i przeznacza się na realizację tego zadania w 2014 r. kwotę 419.520 zł.

§ 2
Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lis 2013 09:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1022 razy