BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 31/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 15 października 2004 roku
w sprawie Regulaminu Przyznawania Nagród w Starostwie Powiatowym w Łomży

Na podstawie §9 ust.1 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr V / 21 / 99 z dnia 11 lutego 1999r. zarządzam, co następuje:


§1

Ustalam regulamin przyznawania nagród w Starostwie Powiatowym w Łomży stanowiący załącznik do zarządzenia.


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w sposób zwyczajowo przyjęty.

STAROSTA
Wojciech Kubrak


Załącznik do Zarządzenia Starosty Łomżyńskiego
nr 31/04 z dnia15.10.2004r.
Regulamin Przyznawania Nagród w Starostwie Powiatowym w Łomży.

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia i funkcjonowania Funduszu Nagród w Starostwie Powiatowym w Łomży oraz kryteria i zasady przyznawania nagród z tego funduszu.
2. Przepisy niniejszego regulaminu mogą być stosowane w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Łomży, zwanym dalej Starostwem, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony.

§2

1. Tworzy się w Starostwie Powiatowym w Łomży, Fundusz Nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
2. Z ogólnej puli funduszu nagród wydziela się 30% funduszu do wyłącznej dyspozycji Starosty. Z tej puli Starosta przyznaje nagrody z własnej inicjatywy Naczelnikom Wydziałów oraz szczególnie wyróżniającym się pracownikom.
3. Pozostała pula funduszu nagród podzielona zostaje na poszczególne wydziały w proporcji do rzeczywistego funduszu płac angażowanego przez pracowników tych wydziałów (bez naczelników). Nagrody z tej puli przyznaje Starosta na wniosek naczelników.

§3

W terminie do 15 grudnia każdego roku Wydział Finansowy dostarczy Staroście informację o wielkości wolnych środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

§4

Nagrody z Funduszu Nagród mogą być przyznane za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, a w szczególności za:
- wzorowe wypełnianie obowiązków,
- osiągnięcia w zakresie inicjowania i wdrażania przedsięwzięć poprawiających jakość, efektywność i organizację pracy, oraz obsługi interesantów,
- osiągnięcia w zakresie organizowania przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych dla Budżetu Powiatu i funduszy okołobudżetowych

§5

1. Nagrody przyznawane będą w miesiącu grudniu, w roku w którym występują oszczędności funduszu płac.
2. Nagrody z Funduszu Nagród poszczególnym pracownikom przyznaje Starosta:
a) Naczelnikom Wydziałów oraz szczególnie wyróżniającym się pracownikom, z własnej inicjatywy, w ramach puli wydzielonej zgodnie z §2 ust. 2.
b) pracownikom na wniosek Naczelników Wydziałów w ramach pozostałej puli §2 ust. 3.

3. Wysokość nagrody ustala Starosta biorąc pod uwagę wagę osiągnięć w pracy zawodowej stanowiących podstawę przyznania nagrody.
4. Wnioski składane przez Naczelników Wydziałów przyjmuje i przechowuje
Wydział Organizacyjny, przedstawiając Staroście celem rozpoznania w terminie: do 20 grudnia.
5. Niezwłocznie po przyznaniu nagrody Wydział Organizacyjny zawiadamia o tym pracownika. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika. Wzór zawiadomienia o przyznaniu nagrody stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Wypłata nagrody następuje w terminie 7 dni od doręczenia pracownikowi zawiadomienia o przyznawaniu nagrody.

§6

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Wojciech Kubrak


Załącznik Nr 1
do Regulaminu Przyznawania Nagród nr1 /04 z dnia 15.10. 2004r.Łomża,………………


Uprzejmie informuje, że przyznaję Panu /i/ nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w kwocie.………..zł (słownie)……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podstawą przyznania nagrody jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Otrzymują:
1. Wydział Finansowy
2. A/a
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 paź 2004 13:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2621 razy