BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 79/288/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/124/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2013 – uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, z czego:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 38.000,00 zł,
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 142.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, z czego:
1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 38.000,00 zł,
2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 142.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Przenosi się w planie wydatków bieżących budżetu powiatu między paragrafami w ramach działu kwotę 6.800,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.260.212,56 zł w tym: dochody bieżące – 27.527.653,56 zł, dochody majątkowe – 3.732.559,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.789.149,56 zł w tym: wydatki bieżące – 27.685.665,56 zł, wydatki majątkowe – 7.103.484,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 gru 2013 09:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1027 razy