BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 81/294/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2013 roku
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się:
1) Panu Henrykowi Dudzie – Staroście Kolneńskiemu
oraz
2) Panu Wacławowi Sójko – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie

pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu „Twoje życie – twój wybór” oraz podpisania aneksów do umowy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

§ 2

Udziela się Panu Wacławowi Sójko – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu.

§ 3

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa

2. Wiesława Masłowska

3. Elżbieta Parzych

4. Irena PrzybylakData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 12:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1027 razy
Ilość edycji: 2