BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 81/292/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 04 grudnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz art.32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), uchwala się, co następuje:

§ 1


Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego z zakresu:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2. upowszechniania kultury fizycznej,
3. promocji i upowszechniania turystyki.


§ 2


Pisemne ogłoszenie konkursu przeznaczone do zamieszczenia do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży
i stronie internetowej urzędu www.powiatlomzynski.pl stanowią załączniki nr do niniejszej uchwały.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 12:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1013 razy