BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 81/295/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2013 roku
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w latach 2014 - 2015 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Uchwała Nr 81/295/2013
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 18 grudnia 2013 rokuNa podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z póź. zm). uchwala się, co następuje:

§1
Udziela się Panu Edwardowi Jarocie – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w latach 2014 -2015 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” i zawarcia umowy ramowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu.

§2
Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarzadu:
Lech Szabłowski
Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 12:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1022 razy