BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 81/298/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236 art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/124/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2013 – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 25.705,00 zł, w tym o kwotę:
1) 16.000,00 zł – dochodów majątkowych,
2) 9.705,00 zł – dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 25.705,00 zł, w tym o kwotę:
1) 16.000,00 zł – wydatków majątkowych,
2) 9.705,00 zł – wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Przenosi się w planie wydatków bieżących w zakresie zadań własnych budżetu powiatu między paragrafami w ramach działu kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 31.454.552,56 zł w tym: dochody bieżące – 27.582.091,56 zł,
dochody majątkowe – 3.872.461,00 zł,

- wydatki ogółem - 34.856.489,56 zł w tym: wydatki bieżące – 27.737.005,56 zł,
wydatki majątkowe – 7.119.484,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 13:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1021 razy