BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 32 /04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 26 października 2004 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.

§1

Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz.177 ) zarządzam, co następuje:
- powołuję komisję w składzie:
Jerzy Kowalewski - przewodniczący Urszula Brożyna - sekretarz
Jan Kawecki - członek
do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę oprogramowania ORACLE 10g Standard Edition ONE „ Oracle Klient” i 18 sztuk licencji.

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Łomżyński
Wojciech Kubrak

Załącznik do
Zarządzenia Starosty
Nr 32 /04
z dnia 26 października2004rREGULAMIN PRACY
Komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 32 /04 z dnia 26 października 2004r.
1.1.Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3.Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w ust. 2.
1.4.Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku nieobecności przewodniczącego zastępstwo pełni sekretarz.
1.5.Komisja zakończy działalność w dniu podpisania umowy.
2.Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania ORACLE 10g Standard Edition ONE „Oracle Klient” i 18 sztuk licencji.
3.Otwarcie ofert.
3.1.Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w zapytaniu o cenę.
3.2.Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
-skład Komisji Przetargowej;
-nazwy oferentów, których oferty zostały złożone.
3.3.Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
-nazwę i adres oferenta;
-cenę oferty.
3.4.Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania .
4.Ocena złożonych ofert.
4.1.W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w zapytaniu o cenę.
4.2.Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia publicznego i wybór trybu udzielenia zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oprogramowania ORACLE 10g Standard Edition ONE „Oracle Klient” i 18 sztuk licencji.

Biorąc pod uwagę ceny funkcjonujące na rynku na tego typu usługi, które kształtują się na poziomie około 732 zł brutto za 1 licencję – wartość zamówienia wyniesie ok.13 180 zł brutto ( 3 256 EURO).
Do kwoty 6 000 EURO, zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych( Dz.U. Nr 19 poz.177).
W związku z powyższym wnioskuje się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację powyższego zamówienia w trybie zwykłego zapytania o cenę przy zachowaniu następujących zasad:
-zapytanie o cenę zostanie skierowane minimum do trzech wykonawców;
-zamówienie zostanie udzielone gdy wpłynie przynajmniej 1 oferta, spełniająca wymogi zamówienia , a zaoferowana cena nie przekroczy 13 200 zł tj. kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Akceptuję Starosta Łomżyński
Wojciech Kubrak

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 paź 2004 09:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1369 razy