BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 82/303/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2013 roku
w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXXVI/185/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, zmienionej uchwałą nr XXX/164/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r – uchwala się, co następuje:

§ 1

Umarza się należności Powiatu z tytułu:
wierzytelności wynikającej z najmu pomieszczeń przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży w kwocie 31.047,72 zł zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Łomży z dnia 6 października 2011 roku o sygnaturze akt I Nc 1446/11 na rzecz Powiatu Łomżyńskiego od dłużnika,
kar umownych naliczonych za niewykonanie umów w kwocie 48.839,40 zł zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Łomży z dnia 22 sierpnia 2011 roku o sygnaturze akt Nr I Nc.1262/11 od wykonawcy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu i Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do dokonania umorzeń w księgach rachunkowych Powiatu.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
Adam Sowa
Wiesława Masłowska
Elżbieta Parzych
Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 14:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1130 razy