BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 34/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2004 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji
§1

Na podstawie art.20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 664) i §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 czerwca 2002r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743)

powołuję komisję
w składzie:
Jerzy Kowalewski -przewodniczący
Jan Kawecki -sekretarz
Urszula Brożyna - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę serwera i dwóch stacji roboczych.

§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Wojciech Kubrak


Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 34/04 z dnia15 listopada 2004r.r


REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 34/04 z dnia
15 listopada 2004r
1.1.Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3.Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w pkt 2.
1.4.Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
1.5.Komisja zakończy działalność w dniu podpisania umowy.
2.Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę serwera i dwóch stacji roboczych.
3.Otwarcie ofert.
3.1.Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w zapytaniu o cenę.
3.2.Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
-skład Komisji Przetargowej;
-nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie;
-oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.

3.3.Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
-nazwę i adres oferenta;
-cenę oferty.
3.4.Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej wiadomości.
4.Ocena złożonych ofert.
4.1.W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach publicznych i zapytaniu o cenę.
4.2.Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.

Starosta
Wojciech Kubrak


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 lis 2004 13:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1408 razy