BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 13/44/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 maja 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 204, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 i 5 Uchwały Nr III/12/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015 – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 38.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 45.171,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 6.459,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Przenosi się w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału środki w kwocie 494,00 zł w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 28.067.676,00 zł, w tym: dochody bieżące – 25.934.502,00 zł, dochody majątkowe – 2.133.174,00 zł,

– wydatki ogółem – 29.684.699,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 25.289.909,00 zł, wydatki majątkowe – 4.394.790,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
Elżbieta Parzych

1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 maj 2015 09:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 984 razy