BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 35/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2004 r.
w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.


Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759 ) oraz art. 103 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

§ 1


1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników odbywa się w formach szkolnych i pozaszkolnych.
2.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych odbywa się poprzez naukę w szkołach wyższych.
3.Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach pozaszkolnych są: studia podyplomowe, kursy i seminaria.

§ 2


1.Pracownicy podejmujący naukę w szkołach wyższych wieczorowych i zaocznych oraz studiach podyplomowych mogą otrzymać urlop szkoleniowy, pod warunkiem, że kierunek studiów jest zgodny z zajmowanym stanowiskiem.
2.Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole wyższej systemem zaocznym bądź wieczorowym lub studiach podyplomowych na podstawie skierowania zakładu pracy, Starostwo Powiatowe udziela urlopu szkoleniowego.
3.Wymiar urlopu szkoleniowego, przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów wynosi 28 dni roboczych w każdym roku studiów zaocznych i 21 dni roboczych w każdym roku studiów wieczorowych.W ostatnim roku studiów pracownikowi przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).
4.Wymiar urlopu szkoleniowego na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania nauki na studiach podyplomowych zaocznych wynosi dla pracownika skierowanego do 28 dni roboczych i do 6 dni roboczych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych i ustalany jest w zależności od czasu trwania szkolenia i egzaminów.
5.Wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych reguluje w sposób szczegółowy umowa zawarta między stronami.
6.Pracownicy, którzy nie uzyskali skierowania zakładu pracy nie korzystają z uprawnień o których mowa w ust. 2,3 i 4
§ 3


1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych pracownicy realizują we własnym zakresie.
2. Starostwo Powiatowe udziela w miarę potrzeb i możliwości finansowych skierowania na kursy zawodowe. W takim przypadku pokrywa koszty uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu. Pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy.


§ 4


Traci moc zarządzenie Nr 35/03 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 października 2003 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Starosta
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 gru 2004 15:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1563 razy