BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 26/86/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 października 2015 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz. 1445) oraz art. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1, art. 18 pkt 3 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1649  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu powiatowym dotyczących projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

§ 2.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania opinii na temat projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

2. Termin konsultacji: od 28.10. 2015 r. do 12.11.2015 r.

3. Zasięg konsultacji: teren Powiatu Łomżyńskiego – mieszkańcy gmin powiatu łomżyńskiego.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a)      wyrażenia opinii, uwag, wniosków mieszkańców powiatu z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej z możliwością pobrania  i wysłania pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatlomzynski.pl

b)      pisemnego wyrażenia opinii, uwag, wniosków mieszkańców powiatu   z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej z możliwością pobrania i wysłania korespondencyjnego na adres Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 323/326 w godz. 7.30 – 15.30.

c)      wypełnionego formularza konsultacyjnego wrzuconego do urny znajdującej się przy Punkcie Informacyjnym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.


 1. Formularz konsultacyjny w wersji elektronicznej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży (www.powiatlomzynski.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.powiatlomzynski.pl/bip). Formularz będzie dostępny także w wersji papierowej przy Punkcie Informacyjnym w budynku Urzędu. Formularz konsultacyjny stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Każdy ma prawo do udziału w konsultacjach.
 3. Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Łomży koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.
 4. Prezentacja wyników konsultacji nastąpi w terminie 10 dni od daty ich zakończenia poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży oraz                   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczacy Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                               

 


 1. Lech Szabłowski

 1. Tomasz Chojnowski

      3. Irena Przybylak


 1. Antoni Włodkowski

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 26/86/2015

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 27 października 2015 r.

 

Konsultacje społeczne – formularz uwag, opinii, wniosków

 

Wypełniony Formularz konsultacyjny zawierający uwagi, opinie, wnioski do projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku można przekazać wybierając jedną z poniższych form:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatlomzynski.pl
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
 • wrzucić formularz do urny znajdującej się przy Punkcie Informacyjnym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:

¨  OSOBA FIZYCZNA  

¨  INSTYTUCJA

 
IMIĘ I NAZWISKO


 

 

 


NAZWA INSTYTUCJI


 

 

 


ADRES KORESPONDENCYJNY


 

 

 


E-mail


 


Telefon/Faks


 

 

¨  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonego opracowania Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

 

 


 1. Zgłaszane uwagi, wnioski i opinie do projektu Programu Rozwoju:
 

Zapis w projekcie Programu
z podaniem rozdziału, ustępu, punktu, strony


Proponowane zmiany

(propozycja nowego brzmienia

rozdziału, ustępu, punktu)


Uzasadnienie proponowanych zmian

OPINIE / UWAGI / WNIOSKI


1

 

 

 

 

 

 


 


 


 


2

 

 

 

 

 


 


 


 


3

 

 

 

 

 


 


 


 

Inne uwagi/wnioski/opinie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych.

                                                                                                          Przewodniczący Zarządu

                                                                                                             Elżbieta Parzych                                                                                                            

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 paź 2015 14:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 807 razy