BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 26/88/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 października 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały nr III/12/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015 – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 6.190,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 782.893,00 zł w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A i B.

 § 2

 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu, w tym:

1)       zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 6.190,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C;

2)       zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu na kwotę 52.300,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 835.193,00 zł w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt D.

 

§ 3

 Przenosi się w planie wydatków bieżących budżetu powiatu kwotę 5.000,00 zł między rozdziałami w ramach działu na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt E.

 

§ 4

 Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

 § 5

 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 – dochody ogółem              – 30.493.077,00 zł, w tym: dochody bieżące – 28.348.321,00 zł,

                                                                                             dochody majątkowe – 2.144.756,00 zł,

 – wydatki ogółem                – 33.840.404,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 27.691.359,00 zł,

                                                                                              wydatki majątkowe – 6.149.045,00 zł.

 § 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                                                  

 

1. Lech Szabłowski

2. Tomasz Chojnowski

3. Irena Przybylak 

4. Antoni Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 paź 2015 14:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 732 razy