BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 37/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 grudnia 2004 roku
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży
Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Powiatową Radę Zatrudnienia w Łomży w następującym składzie:
1)Zenon Białobrzeski - przedstawiciel Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego,
2)Krzysztof Jan Polkowski - przedstawiciel Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego,
3)Witold Zdzisław Szerszeń – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
4)Grzegorz Fidura– przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
5)Wiesław Jemielity – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łomży,
6)Andrzej Czechowski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży,
7)Krystyna Chojnowska – przedstawiciel Regionalnego Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży,
8)Roman Budyka – przedstawiciel OPZZ Rady Województwa Podlaskiego Oddziału Terenowego w Łomży,
9)Henryk Piekarski– przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Oddział w Łomży,
10)Tomasz Gietek – przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku,
11)Mieczysław Gierłowski – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Łomży,
12)Zenon Sulewski – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Łomży,
13)Kazimierz Korytkowski – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” w Łomży,
14)Roman Szmyt - przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży,
15)Alicja Moroz – Rutkowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży.

§ 2

Kadencja Rady trwa 4 lata.

§ 3

Zasady działania Powiatowej Rady Zatrudnienia określają: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), przepisy wykonawcze do ustawy oraz niniejsze zarządzenie.


§ 4

Powiatowa Rada Zatrudnienia wykonując zadania organu opiniodawczo-doradczego Starosty Łomżyńskiego zobowiązana jest do podejmowania określonych działań, a w szczególności:
1)wyrażania opinii na wniosek Starosty,
2)uwzględniania w planach pracy i tematyce posiedzeń propozycji zgłoszonych przez Starostę,
3)przedkładania Staroście protokołów posiedzeń i przyjętych uchwał w terminie 7 dni po posiedzeniu,
4)odbycia posiedzenia na pisemny wniosek Starosty przekazany Przewodniczącemu Rady.

§ 6

Starosta Łomżyński ma prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwołać posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

§ 7

Obsługę techniczną Powiatowej Rady Zatrudnienia zapewnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta

Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2004 11:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1472 razy