BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 32/107/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024.

 

 

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1445) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 - 2024 przyjętej Uchwałą Nr 29/95/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 listopada 2015 r.

 

§ 2

 

Szczegółowe zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 - 2024 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała niniejsza podlega przedłożeniu Radzie Powiatu Łomżyńskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                                 


  1. Lech Szablowski
  2. Tomasz chojnowski                                    
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski

 

 

                                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                                              do uchwały Nr 32/107/2015

                                                                                                              Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                                                                                                              z dnia 18 grudnia 2015 r.

sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024

                                              

                                                           Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024

 

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu łomżyńskiego na lata 2016 - 2024, wprowadza się następujące zmiany dostosowujące WPF do aktualnej metodologii:

 

1)        dla roku 2016 w kol. 1.1.3 zmienia się kwotę 1.591.500,00 zł na kwotę 1.608.900 zł – dostosowanie wielkości do pozycji budżetu na 2016 r.;

2)        dla roku 2016 w kol. 11.2 dokonuje się zmiany kwoty 4.431.600,00 zł na kwotę 3.935.811,00 zł – dostosowanie wielkości do pozycji budżetu na 2016 r. oraz w kol. 11.2 na lata 2017-2019 wskaźnikiem 1,2 % w stosunku rok do roku,

3)        dla lat 2017 - 2024 dostosowuje się wydatki w kol. 10.1 według danych ujętych w kol. 5.1,

4)        dla 2019 roku wprowadza się dane w kol. 11.1 przeliczane wskaźnikiem 1,2 % w stosunku do 2018 roku,

5)        dla lat 2017 – 2019 w kol. 11.5 wprowadza się zmiany dostosowujące wielkości do kwot z kol. 2.2.

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 15:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1158 razy