BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 40/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 17 grudnia 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1 -3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję przetargową do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na „zakup wykładziny podłogowej i materiałów do montażu” w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27,w następującym składzie:

1.Wojciech Dzierzgowski – przewodniczący,
2.Zbigniew Kowalewski – sekretarz,
3.Anna Żelachowska – członek,
4.Adam Urbanowski –członek,


§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Starosta
Wojciech Kubrak


Załącznik do Zarządzenia Starosty Łomżyńskiego nr 40/04 z dnia 17 grudnia 2004r.


REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 40/04 z dnia 17 grudnia 2004 r.
2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
3. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 ), zwanej dalej „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu
4. Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia zadań określonych w ust. 7-13 regulaminu.
5. Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej składu.
6. Komisja kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.
7. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zakup wykładzin podłogowych i materiałów do montażu”.

Otwarcie ofert.

8. Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w SIWZ.
9. Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
a)skład Komisji Przetargowej;
b)nazwy wykonawców dostaw, których oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie;
c)oferty z okazaniem, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
10. Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
a) nazwę i adres wykonawcy dostaw;
b) cenę oferty;
11. Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej wiadomości.

Ocena złożonych ofert.

12. W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w SIWZ i ustawie.
13. Komisja sporządzi protokół z otwarcia ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.Starosta
Wojciech Kubrak

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 sty 2005 13:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1365 razy