BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 21/42/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 11 lipca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jedn. tekst z 2003 r. w Dz. U. nr 15, poz. 148/ - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 335.962 zł., w tym :
1/ w dziale 758 „ Różne rozliczenia „ . rozdział 75801 „ Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw” - § 292 – „ Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę – 328.951 zł.,
2/ w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o kwotę 6.150 zł., z tego:
a/ rozdział 80130 – „ Szkoły zawodowe ” § 213 – „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę - 1.126 zł.;
b/ w rozdziale 80195 – „ Pozostała działalność” , § 213 – „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę - 5.024 zł.;
3/ w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „ , rozdział 85495 – „ Pozostała działalność”, § 213 – „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę - 861 zł.

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę – 7. 011 zł., w tym:
1/ w dziale 801 – „ Oświata i wychowanie” o kwotę 6.150 zł., z tego:
a/ w rozdziale 80130 „ Szkoły zawodowe” § 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę – 1.126 zł., w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie ;
b/ w rozdziale 80195 „ Pozostała działalność „ § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz socjalny” o kwotę – 5.024 zł., w tym:
- w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie o kwotę - 4.137 zł., a
- w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem o kwotę - 887 zł.,
2/ w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85495 „ Pozostała
działalność „ § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz socjalny” o kwotę 861 zł.
w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie.

§ 3 Budżet – po zmianach wymienionych w § 1 i § 2 powiązanych z przyznanymi
dodatkowo :
- subwencją w kwocie 328.951 zł. / § 1 pkt. 1/ z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pismem Ministra Finansów z dnia 24.06.2003 roku ST5 – 4820 – 10p /2003( data wpływu do Starostwa Powiatowego w Łomży – 01.07.2003r. r);
- dotacjami celowymi z budżetu państwa zadysponowanymi:
- pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku FB.II 3011- 177/03 ( które wpłynęło do Starostwa 04.07.br./ w kwotach i podziałkach klasyfikacji wskazanych w § 1 pkt. 2b i pkt. 3 dla uzupełnienia pokrycia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rzecz emerytów i rencistów byłych nauczycieli Zespołu Szkół w Jedwabnem i w Marianowie oraz
- pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lipca 2003 roku nr FB.II.3011 – 195/03 na kwotę 1. 126 złotych / wykazaną w § 1, pkt. 2 lit. a / na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk.

wynosi :
- dochody ogółem - 16. 207.595 zł.
- wydatki ogółem - 15. 947.707 zł.

Zwiększenie wydatków budżetu w oparciu o środki dodatkowej subwencji przynależy do kompetencji organu stanowiącego i projekt uchwały w tej sprawie wprowadzony będzie do porządku najbliższej Sesji Rady Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Członkowie Zarządu :

1. Zbigniew Sokołowski ................................... Przewodniczący Zarządu

2. Grzegorz Fidura ............................................ Wojciech Kubrak................

3. Edmund Stepnowski .....................................

4. Witold Szerszeń ............................................
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 lip 2003 09:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1678 razy