BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r.  poz.450, 650, 723, 1365 z 2019,  poz. 37)  oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia   5 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500)  uchwala się, co następuje§

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 3/20/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących  do właściwości powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w składzie:

 


 1. Maria Dziekońska –  przewodniczący komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
  2. Agnieszka Zduńczyk     –  członek komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
  3. Renata Wierzba            –   członek komisji – Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji,
  4. Lilia Estkowska              -  członek komisji – wskazany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu,
 2. Zygmunt Zdanowicz - członek komisji – wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej,
 3. Mariusz Niziński – członek komisji  – wskazany przez Stowarzyszenie na  Rzecz Wspierania Sportu  dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia”

 § 2.

Regulamin pracy komisji konkursowej do zaopiniowania ofert stanowi załącznik do uchwały.

 § 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

  Przewodniczący Zarządu:

                                                                                                Lech Marek Szabłowski ……………
Członkowie Zarządu:

Maria Dziekońska …………………………..

Agnieszka Zduńczyk………………………..

Tadeusz Góralczyk………………………….

Kazimierz Polkowski……………………….

 

Załącznik do Uchwały Nr 6/24/2019

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 24 stycznia  2019 r.

 

Regulamin pracy komisji konkursowej

 

do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

§ 1.


 1. Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
 2. Posiedzenia komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek komisji.
 3. Komisja podejmuje prace, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej 4 członków komisji.
 4. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 5. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami komisji wykonujące czynności związane z obsługą Komisji.
 6. Obsługę administracyjno - techniczną komisji zapewnia Wydział Promocji Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

 § 2.


 1. Celem pracy komisji jest zaopiniowanie złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz przedłożenie Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego propozycji wyboru najlepszych ofert, mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego.
 2. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) przeprowadzenie oceny formalnej ofert przy pomocy Karty oceny formalnej, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,

2) przeprowadzenie oceny merytorycznej przy pomocy Karty oceny merytorycznej, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,

3) sporządzenie protokołu i wykazu ofert, które rekomenduje się oraz nie rekomenduje się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert.


 1. Członkowie komisji przed przystąpieniem do pracy podpisują oświadczenie o bezstronności
  i poufności lub powiadamiają do protokołu o zachodzącym konflikcie interesów.

 § 3.


 1. Posiedzenie Komisji odbywa się w terminie nie późniejszym niż określony w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert termin rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i potwierdza spełnienie wymogów formalno-prawnych wobec oferenta oraz oferty, określonych w ustawie, Programie Współpracy oraz ogłoszeniu konkursowym. Niespełnienie jednego z kryteriów formalnych, powoduje negatywną ocenę formalną oferty. Błędy formalne, nie podlegają korektom ani uzupełnieniom.
 3. Oferta, która uzyskała negatywną ocenę formalną nie podlega dalszej procedurze oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję, co skutkuje bezwzględnym odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 4. Komisja przeprowadza ocenę merytoryczną ofert, stosując do oceny następujące kryteria i skalę ocen:

1) merytoryczne: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty  wymienione w art.3 ust.3, stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność – skala ocen 0-27,

2) ) finansowe: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania – skala ocen 0-13,

3) organizacyjne: jakość wykonania zadania i posiadane zasoby kadrowe, kwalifikacje osób  przy udziale których  organizacja lub podmioty  wymienione w art.3 ust.3 będzie realizować  zadania publiczne,  dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – skala ocen 0-10,

4) dotychczasowa współpraca z administracją publiczną rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – skala ocen 0-5.


 1. Ocena łączna danej oferty jest sumą wystawionych ocen cząstkowych przez poszczególnych członków komisji – maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 55.
 2. Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego oferty, które uzyskały największą ilość punktów, ilość rekomendowanych ofert zależna będzie od wysokości środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadań w przedmiotowym konkursie; 
 3. Komisja może jednak nie rekomendować żadnej z nich lub rekomendować oferty na kwoty niższe niż wnioskowane w ofertach,
 4. Komisja może rekomendować więcej niż 1 ofertę.

 § 4.

Z prac Komisji sporządza się protokół, który jest przekazywany Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego, protokół podpisuje Przewodniczący Komisji.

§ 5.


 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w formie uchwały.
 2. Do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

§ 6.


 1. Wyniki konkursu ofert wraz z informacją o przyznanych dotacjach zamieszcza się
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży
  i stronie internetowej urzędu www.powiatlomzynski.pl.
 2. O wyborze oferty, organizacja pozarządowa, której ofertę wybrano zostanie powiadomiona pisemnie, e-mailem lub telefonicznie.

§ 7.

Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego decyzji 
w formie uchwały o dofinansowaniu zgłoszonych zadań.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2019 14:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 650 razy
Ilość edycji: 1