BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 9/35/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 lutego 2019 roku
w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez powiat łomżyński za rok 2018.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 30a ust. 4 i 5, w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz.967, 2245) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 35), uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży  prowadzonej  przez Powiat Łomżyński za rok 2018, z uwzględnieniem kwoty różnicy wskazanej  w art.30 a ust.2 wyżej cyt. Ustawy – Karta Nauczyciela, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


  1. Sprawozdanie w formie pisemnej i elektronicznej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
  2. Sprawozdanie w formie pisemnej przedkłada się:
    1) Radzie Powiatu Łomżyńskiego,
    2) dyrektorowi  placówki - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży  prowadzonej  przez  Powiat Łomżyński,
    3) związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście  Łomżyńskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       
                                                                                                         
         Członkowie Zarządu:                                                                Przewodniczący Zarządu


Maria Dziekońska …………………………..                                            Lech Marek Szabłowski

Tadeusz Góralczyk………………………….

Kazimierz Polkowski……………………….

Agnieszka Zduńczyk ………………………

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2019 14:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 591 razy