BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 12/44/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 marca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz par. 55 ust. 2 pkt 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Powiatu Łomżyńskiego
(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4513 oraz z 2018 r. poz. 4611), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2018 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą:

 

1.Bilans na dzień 31grudnia 2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów      kwotą - 10.548.018,73 zł.

2.Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,  wykazujący wynik finansowy – zysk netto - 215.496,21.

3.Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018.

 

 § 2

 

Zysk netto wypracowany za rok 2018 przeznacza się na zwiększenie Funduszu Zakładu.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                       Przewodniczący Zarządu:

                                                                    

1.Maria Dziekońska..                                                              Lech Marek Szabłowski                                                                                          

2.Agnieszka Zduńczyk

 3.Tadeusz Góralczyk

4.Kazimierz Polkowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2019 12:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 584 razy