BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 14/67/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Przekazać Radzie Powiatu Łomżyńskiego sprawozdanie finansowe powiatu za 2018 rok, które składa się z:

 


  1. Bilansu z wykonania budżetu powiatu.
  2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych.
  3. Łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych.
  4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.
  5. Łącznej informacji dodatkowej, obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                    wz. Przewodniczący Zarządu:

 Tadeusz Góralczyk ……….………                               Maria Dziekońska

 Kazimierz Polkowski ……….………

 Agnieszka Zduńczyk ..………………

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 543 razy