BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 18/80/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

 

Na podstawie art.63 ust.14  w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn.zm.[1]) uchwala się, co następuje:

  § 1.

 

Powołuje się  komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, w składzie:

 

 


 1. Maria Dziekońska – Wicestarosta,  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący,
 2. Edyta Zawojska   - przedstawiciel organu prowadzącego – członek,
 3. Elżbieta Gosk    - przedstawiciel organu prowadzącego – członek,
 4. Witold Gronostajski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek,
 5. Ilona Anna Bujko - przedstawiciel organu  sprawującego nadzór pedagogiczny – członek,
 6. Jadwiga Pusz - przedstawiciel organu  sprawującego nadzór pedagogiczny – członek,
 7. Joanna Dardzińska – Mądry - przedstawiciel rady pedagogicznej – członek,
 8. Krystyna Orzechowska – Gryguc - przedstawiciel rady pedagogicznej – członek
 9. Janusz Żebrowski – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – członek.

 § 2.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              
                                                                                        
            Członkowie Zarządu:                                                                      Przewodniczący Zarządu:


 1. Maria Dziekońska ………………………….                                          Lech Marek Szabłowski
 2. Agnieszka Zduńczyk………………………..
 3. Tadeusz Góralczyk………………………….
 4. Kazimierz Polkowski……………………….

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2018r. poz.1000, 1290, 1669                          i 2245 oraz  z 2019 r. poz.534, 730 i 761.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 cze 2019 09:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 737 razy