BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 26/111/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 września 2019 roku
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) oraz art. 30 § 1  pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozwiązuje się stosunek pracy z Panem Adamem Frankowskim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawartej od dnia 1 listopada 2017 roku na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 października 2019 roku.

§ 2.

Przyczyną wypowiedzenia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stosunku pracy, a w konsekwencji jego rozwiązania jest nieprawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych na tym stanowisku poprzez:


 1. Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne na zadanie, którego dotyczyło ogłoszenie nr 568119-N-2019 z dnia 2019-07-02 r. Część I - Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”. Część II – „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36” polegające na tym, że w kosztorysie inwestorskim dotyczącym części II zamówienia, stanowiącym część specyfikacji nie zostały uwzględnione wszystkie pozycje będące podstawą ustalenia ceny przedmiotu zamówienia. Skutkiem powyższego wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nie mogli w sposób właściwy skalkulować ceny oferty. Postępowanie dotyczące ww. części zamówienia unieważniono i powtórnie ogłoszono na tą część postępowanie: ogłoszenie nr 581943-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

W tym postępowaniu doszło także do uchybień w przygotowaniu dokumentacji – w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został zamieszczony do wiadomości publicznej niewłaściwy kosztorys inwestorski. Błąd ten był podstawą do konieczności powtórnego unieważnienia postępowania, pomimo uzyskania bardzo korzystnej ceny.

Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji, niewystarczający nadzór Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w następstwie doprowadziło do utraty możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego za kwotę bardzo korzystną dla zamawiającego, pozwalającą na znaczne oszczędności środków publicznych w stosunku do szacowanych i przeznaczenia ich na kolejne ważne i oczekiwane inwestycje.

Konsekwencją popełnienia błędów w dwóch poprzednich postępowaniach była niezbędność ogłoszenia kolejnego postępowania o zamówienie publiczne na przedmiotowe zadanie: ogłoszenie nr 591500-N-2019 z dnia 2019-08-30 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”. W tym przypadku najkorzystniejsza oferta była znacznie wyższa niż w drugim postępowaniu. Doprowadziło to do konieczności wydatkowania dodatkowo znacznych środków finansowych z pieniędzy publicznych w stosunku do ceny oferty najkorzystniejszej w drugim postępowaniu. Efektem niewłaściwego wykonywania obowiązków w tym zakresie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży jest nieracjonalne, niegospodarne wydatkowanie środków finansowych, przesunięcie inwestycji w czasie, skutkujące generowaniem dodatkowych kosztów w postaci utrzymania w stanie przejezdności dotychczasowej złej nawierzchni drogi, częstszych uszkodzeń i napraw sprzętu należącego do Gminy Piątnica – autobusy szkolne, narażenie zarządcy drogi na roszczenia użytkowników drogi – kierowców za szkody w pojazdach spowodowane niewłaściwą nawierzchnią drogi. Ponadto powstałe skutkiem powyższego przesunięcie czasowe ogranicza możliwość realizacji inwestycji w warunkach wykonania zimowego.


 1. Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji na zadanie, którego dotyczyło ogłoszenie nr 564429-N-2019 z dnia 2019-06-24 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”, polegające na niekonkretnym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określił w części IV teren dowozu kruszywa maksymalnie do 50 km od bazy ZDP nie wskazując jednocześnie konkretnych dróg, na które kruszywo miało być dostarczone. Taka dowolność sformułowań miejsca dostawy kruszywa skutkowała bardzo wysoką ceną 1 Mg kruszywa jedynej złożonej oferty. Wybór tej oferty prowadziłby do naruszenia podstawowej zasady gospodarowania środkami publicznymi tj. gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. Nie doszło do zawarcia umowy na podanych warunkach tylko w wyniku interwencji Starostów, którzy powzięli informację o oferowanej cenie i analogicznych zamówieniach realizowanych przez sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego, gdzie cena 1 Mg kruszywa naturalnego o tych samych parametrach była znacznie niższa. Dyrektor ZDP w Łomży unieważnił postępowanie w tej części na bezpośrednie polecenie Starosty Łomżyńskiego.

Powtórne postępowanie, którego dotyczy ogłoszenie nr 579548-N-2019 z dnia 2019-07-29 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” potwierdziło w całości niewłaściwe przygotowanie dokumentacji w tym zakresie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, którym Pan kieruje, bowiem osiągnięta cena za 1 Mg kruszywa naturalnego była znacznie korzystniejsza: w pierwszym postępowaniu było to 92,25 zł/1 Mg, natomiast w drugim 70,11 zł/1 Mg. W skali globalnej całości przedmiotu zamówienia różnica wyniosła 41.844,60  zł. Podsumowując dowolność opisu części IV zamówienia rzutowała wyższą kalkulacją ze strony wykonawcy, który nie znał podstawowych parametrów kosztowych, a mianowicie docelowych miejsc dostawy kruszywa, a zatem musiał kalkulować cenę na teren całego Powiatu Łomżyńskiego.


 1. Z uwagi na popełniane błędy przy przeprowadzaniu i ogłaszaniu postępowań w trybie zamówień publicznych Starosta Łomżyński – bezpośredni zwierzchnik służbowy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - zlecił wykonanie zadania audytowego obejmującego kontrolę prawidłowości przeprowadzania postępowań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Co prawda projekt ogólnej oceny audytu jest pozytywny, nie mniej zalecenia i rekomendacje do niezwłocznego wykonania obejmują szereg wskazań, a w szczególności:

 • należy niezwłocznie wzmóc nadzór w ramach procesu opracowywania i zatwierdzania dokumentacji przetargowej, a w szczególności nad opracowywaniem warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert (w ocenie audytora - ryzyko o charakterze wysokim);
 • należy niezwłocznie dokonać zwrotu wykonawcy gwarancji ubezpieczeniowej
  Nr 02GG25/0350/17/0052 Inter Risk w ramach postępowania ZDP-4.252.P-10.883.2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo”;
 • należy niezwłocznie wzmóc nadzór nad procedurą badania i oceny ofert. Wskazane
  w treści sprawozdania uchybienia niosą za sobą ryzyko materializacji ryzyka w zakresie wykorzystania przez wykonawców przysługujących im środków ochrony prawnej i materializacji ryzyka w zakresie ewentualnych zwrotów kwot wpisów dokonanych przez podmioty uprawnione (w ocenie audytora - ryzyko o charakterze wysokim);
 • należy wprowadzić praktykę opracowywania przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej wzoru oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w treści § 5 ust. 5-8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126);
 • należy niezwłocznie wprowadzić praktykę obligatoryjnego wskazywania w treści zapytań ofertowych kryteriów oceny ofert na podstawie których dokonany zostanie wybór oferty najkorzystniejszej. Audytor podkreśla, iż w zakresie zamówień poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ramowe zasady postępowań, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert definiowane są przez Zamawiającego, na którym to spoczywa obowiązek należytego udokumentowania postępowania oraz zachowania zasady transparentności wyboru wykonawców (w ocenie audytora - ryzyko o charakterze średnim).

 

Wymienione przypadki nie świadczą dobrze o wykonywanym przez Pana nadzorze na stanowisku Dyrektora nad podległymi pracownikami.

 


 1. Niewłaściwe stosowanie aktów wewnętrznych obowiązujących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży regulujących postępowanie przy udzielaniu zamówień publicznych polegające na egzekwowaniu przez Dyrektora ZDP w Łomży określonych obowiązków od pracowników, których te obowiązki nie dotyczą. Jednocześnie pomijanie i nieegzekwowanie obowiązków w stosunku do pracowników, których te obowiązki dotyczą. Zarządzenie Nr 7/14 Dyrektora ZDP w Łomży z dnia 17 kwietnia 2014 r. wprowadzające instrukcję regulującą odpowiedzialność osób za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży nie było przestrzegane przez Dyrektora ZDP, który je wydał. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest stwierdzony fakt dotyczący funkcjonowania odmiennej procedury przygotowania szczegółowego zakresu i opisu przedmiotu zamówienia w stosunku do treści ww. zarządzenia. Zadania z tego zakresu były powierzane niewłaściwej sekcji – sekcji utrzymania, natomiast właściwą sekcją była sekcja techniczna. Co więcej pracownicy sekcji utrzymania otrzymywali polecenia od Pana jako Dyrektora, które nie były zbieżne z ich zakresem kompetencji, skonkretyzowanym zakresem obowiązków.
 2. Nieracjonalne wydatkowanie środków finansowych związanych z płaceniem podmiotom zewnętrznym w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne za sporządzanie kosztorysów inwestorskich, stanowiących podstawę do złożenia prawidłowego wniosku do instytucji finansujących celem pozyskania środków rządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych. Zważywszy, że kierowany przez Pana Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży posiada program komputerowy pozwalający wykonywać wyżej wskazane czynności we własnym zakresie i własnymi siłami jednostki, wydatki takie, mając na uwadze nie mniej niż kilkanaście zaistniałych przypadków, są niegospodarnością, świadczą o niewłaściwym kierowaniu powierzoną jednostką. Równocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zatrudnia pracownika, który w oparciu o wskazany program i zakres obowiązków pracowniczych winien wykonywać kosztorysowanie w ramach pobieranego wynagrodzenia za pracę. Zaniechanie Pana, jako kierownika zakładu pracy, w jej prawidłowej organizacji generujące wydatkowanie dodatkowych środków finansowych jest istotnym naruszeniem Pana obowiązków. Podkreślenia wymaga fakt, że nabyte oprogramowanie jest utrzymywane w aktualności, ponoszone są koszty aktualizacji, a nie jest wykorzystywane.
 3. Brak podstawowego nadzoru w kierowanej przez Pana jednostce nad wykonywanymi czynnościami. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży jako jednostka prowadząca w ramach podstawowej działalności zakup materiałów w znacznych ilościach i w charakterze ciągłym nie posiada podstawowego urządzenia do kontroli masy dostarczanych materiałów. Brak urządzenia w postaci wagi, pomimo że relatywny koszt jej zakupu i zainstalowania nie jest wysoki, nie przekraczający kwoty 10.000,00 zł, wyklucza możliwość weryfikacji ilościowej nabywanych materiałów. Wyklucza to możliwość kontroli, wskazuje jednocześnie, że nie mogła być z tego względu wykonywana. Brak kontroli prowadził do nabywania i płacenia ze środków publicznych za niekontrolowaną ilość materiałów.
 4. Dopuszczenie przez Pana do naruszenia prawidłowych relacji pracowniczych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, co negatywnie wpływa na wykonywanie pracy, jej efektywność i sprawność wykonywania zadań. Naruszenie stosunków międzyludzkich i zasad współżycia społecznego negatywnie rzutuje zarówno na kierowaną przez Pana jednostkę, jak też Powiat Łomżyński. Potwierdza to pismo działającej w zakładzie Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” z dnia 5 września 2019 r., złożone Staroście Łomżyńskiemu. W kontekście zaistniałej sytuacji w zakładzie prowadzącej do dalszej dezorganizacji i utraty możliwości sprawowania przez Pana stanowiska Dyrektora ZDP w Łomży, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zmuszony jest niezwłocznie podjąć działania, celem zmiany powstałej sytuacji. Potwierdzeniem stanu dezorganizacji i chaosu panującego w zakładzie są skargi pracowników kierowane na siebie, co wskazuje, że pracownicy zamiast koncentrować się na wykonywanych zadaniach, zajmują się sprawami nienależącymi do ich obowiązków, za których realizację otrzymują wynagrodzenie.

Reasumując, należy stwierdzić, że opisane nieprawidłowości, aktualna sytuacja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, niewłaściwy, nieefektywny sposób zarządzania jednostką nie pozwalają na dalsze pozostawanie Pana na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. W tym stanie rzeczy Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, jako organ wykonawczy Powiatu Łomżyńskiego, odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu, w szczególności na tak newralgicznym odcinku jak sprawowanie zarządu drogami powiatowymi, podjął decyzję o rozwiązaniu z Panem stosunku pracy w drodze wypowiedzenia.

§ 3.

Odwołuje się pełnomocnictwa i cofa upoważnienia udzielone Panu Adamowi Frankowskiemu – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 4.

Uchwałę doręcza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Panu Adamowi Frankowskiemu.

§ 5.

Poucza się, że w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały przysługuje Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Panu Adamowi Frankowskiemu prawo wniesienia odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Łomży IV Wydział Pracy, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża – art. 264 § 1 Kodeksu pracy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


 

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk

 

Kazimierz Polkowski

 

 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


 


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 wrz 2019 11:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 806 razy