BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 27/113/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 września 2019 roku
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) oraz art. 30 § 1 pkt 3 i art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z dniem doręczenia niniejszej uchwały rozwiązuje się z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia stosunek pracy z Panem Adamem Frankowskim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawartej od dnia 1 listopada 2017 roku na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 2.

Przyczyną rozwiązania umowy o pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży jest ciężkie naruszenie przez Niego podstawowych obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku z powodu:


 1. Rozmyślnego wprowadzenia w błąd i istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków i uprawnień pracowniczych przez Pana jako Dyrektora ZDP w Łomży w dniu 20 września 2019 r. (piątek) w stosunku do bezpośredniego przełożonego – Starosty Łomżyńskiego oraz Zarządu Powiatu Łomżyńskiego poprzez:

 • stawienie się w porze rozpoczęcia pracy w kierowanej jednostce – Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - bez podpisania listy obecności, tym samym nie udokumentowania potwierdzenia przyjścia do pracy;
 • nie zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego, jak też innych osób, w szczególności pracownika ds. kadr w ZDP w Łomży o przyczynie opuszczenia w dniu 20 września 2019 r. zakładu pracy (miało to zasadnicze znaczenie, ponieważ Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży przebywał w tym dniu na urlopie wypoczynkowym) – nie zapewnienie zastępstwa na czas swojej nieobecności, nie odwołanie Zastępcy z urlopu wypoczynkowego na czas tej nieobecności, nie podjęcie nawet takiej próby;
 • nie poinformowanie niezwłocznie Starosty Łomżyńskiego o możliwej sytuacji absencji w pracy związanej, jak się później okazało, z niezdolnością do pracy potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, pomimo że około godz. 10.30 w dniu 20 września 2019 r. rozmawiał Pan telefonicznie ze Starostą Łomżyńskim i nie wspomniał o tym fakcie, a co więcej potwierdził swoje przybycie do Starostwa Powiatowego w Łomży w związku z poleceniem Starosty stawienia się dla odbycia rozmowy tego samego dnia około godz. 12.30, tj. pół godziny przed zamierzonym posiedzeniem Zarządu Powiatu Łomżyńskiego na godz. 13.00, w którym planowo miał Pan uczestniczyć celem przedstawienia porozumień z Gminą Piątnica do przyjęcia przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego;
 • stawienie się Pana ok. godz. 12.10 w dniu 20 września 2019 r. celem odbycia rozmowy ze Starostą Łomżyńskim, bez podania informacji Staroście, że jest już Pan na zwolnieniu lekarskim (stwierdzono później, że o godz. 11.26 zostało wystawione zaświadczenie lekarskie o niezdolności Pana do pracy w dniach 20.09.2019 r. – 24.09.2019 r.);
 • ujawnienie przez Pana zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy dopiero po zaistnieniu niżej podanych faktów, a mianowicie po przedstawieniu podczas rozmowy w gabinecie Starosty przez Starostę Łomżyńskiego propozycji rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron, na co Pan nie wyraził zgody i w konsekwencji tej odmowy otrzymał od Starosty informację, że w zaistniałej sytuacji na posiedzeniu Zarządu zostanie złożony do rozpatrzenia wniosek o rozwiązanie Pana stosunku pracy zgodnie z kompetencją posiadaną przez Zarząd, wskutek nieprawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży; Pan w następstwie tego okazał Staroście teczkę z dokumentami, które - jak stwierdził - były przygotowane do Prokuratury Rejonowej w Łomży, sugerując wycofanie się Starosty z zamiaru złożenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy pod obrady Zarządu Powiatu, w zamian za nieprzekazanie tych dokumentów do Prokuratury; po uzyskaniu informacji o braku akceptacji Starosty przedstawionej propozycji, dopiero wtedy okazał Pan wydruk zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy;
 • nie wykonanie polecenia bezpośredniego przełożonego o pozostaniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego i opuszczenie gabinetu Starosty bez Jego zgody;
 • podpisanie przez Pana w dniu 20 września 2019 r. około godz. 15.00 pisma nr ZDP-4.252.P-11.1036.2019 datowanego na dzień 20 września 2019 roku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do firmy BIK-PROJEKT, co świadczyło o dalszym wykonywaniu pracy w tym dniu;
 • przebywania podczas zwolnienia lekarskiego w niedzielę 22 września 2019 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży od godz. 19.28 do godz. 21.15 w bliżej nieokreślonych celach, co zostało zarejestrowane na monitoringu wizyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
 • nie stosowanie się do zaleceń lekarskich, według których miał Pan pozostawać w domu i leczyć się (na zaświadczaniu figuruje kod 1), gdyż 20 września 2019 r., już po uzyskaniu zaświadczenia o niezdolności do pracy, nadal Pan ją świadczył, czego dowodzi Pana wizyta w Starostwie oraz podpisanie pisma do firmy zewnętrznej ok. godz. 15.00, natomiast w dniu 22 września 2019 r. (niedziela wieczór) przebywał Pan z bliżej nieokreślonych przyczyn w zakładzie pracy - Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży.

 1. Niedopuszczalnej próby wpływania przez Pana za pośrednictwem innych osób pełniących funkcje w organach Powiatu Łomżyńskiego, jak też innej jednostki samorządu terytorialnego w bezpośrednich rozmowach z tymi osobami, poszukiwanie wsparcia w zakresie wpływu na decyzję Starosty Łomżyńskiego odnośnie kształtowania polityki personalnej w stosunku do Pana, jako Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
 2. Dopuszczenia przez Pana do naruszenia prawidłowych relacji pracowniczych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, co źle wpływa na wykonywanie pracy, jej efektywność i sprawność realizowania zadań. Zakłócenie stosunków międzyludzkich i zasad współżycia społecznego oraz eskalacja konfliktów negatywnie rzutuje, zarówno na kierowaną przez Pana jednostkę, jak też Powiat Łomżyński. Potwierdza to pismo działającej w zakładzie Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” z dnia 5 września 2019 r., złożone Staroście Łomżyńskiemu. W kontekście zaistniałych w zakładzie okoliczności prowadzących do dalszej dezorganizacji i utraty możliwości sprawowania przez Pana stanowiska Dyrektora ZDP w Łomży, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zmuszony jest niezwłocznie podjąć działania, celem zmiany powstałej sytuacji. Potwierdzeniem dezorganizacji i chaosu panującego w ZDP w Łomży są skargi pracowników kierowane zarówno na Pana, jak i na samych siebie – skargi z dnia 5.09.2019 r., 11.09.2019 r., 18.09.2019 r. i 19.09.2019 r., co wskazuje, że pracownicy, wskutek powstałego stanu faktycznego w zakładzie, z przyczyn nie leżących po ich stronie, zamiast koncentrować się na wykonywanych zadaniach, skupiają się na obronie własnych praw, które ewidentnie uważają za zagrożone.
 3. Podjęcie przez Pana w dniu 5 września 2019 r. próby zmuszenia pracownika do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z przyczyny pozornej i nierzeczywistej, podczas gdy faktycznym powodem podjętego działania w celu zwolnienia pracownika, był jego wybór na Przewodniczącą Związku NSZZ „Solidarność” przy ZDP w Łomży.
 4. Kolejnego, powtarzającego się, niewłaściwego przygotowania dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne - na zadanie, którego dotyczyło ogłoszenie nr 568119-N-2019 z dnia 2019-07-02 r. Część I - Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”. Część II – „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36” polegające na tym, że w kosztorysie inwestorskim dotyczącym części II zamówienia, stanowiącym część specyfikacji nie zostały uwzględnione wszystkie pozycje będące podstawą ustalenia ceny przedmiotu zamówienia. Skutkiem powyższego wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nie mogli w sposób właściwy skalkulować ceny oferty. Postępowanie dotyczące ww. części zamówienia unieważniono i powtórnie ogłoszono na tą część postępowanie: ogłoszenie nr 581943-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

W tym postępowaniu doszło także do uchybień w przygotowaniu dokumentacji – w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został zamieszczony do wiadomości publicznej niewłaściwy kosztorys inwestorski. Błąd ten będący błędem formalnym, wykrytym dopiero po otwarciu ofert, kiedy nie było już możliwości sprostowania go, doprowadził do konieczności powtórnego unieważnienia postępowania, pomimo uzyskania bardzo korzystnej ceny przedmiotu zamówienia.

Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji, niewystarczający nadzór przez Pana jako Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w następstwie doprowadziło do utraty możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego za kwotę bardzo korzystną dla zamawiającego, pozwalającą na znaczne oszczędności środków publicznych w stosunku do szacowanych i przeznaczenia ich na kolejne ważne i oczekiwane inwestycje na drogach powiatowych.

Konsekwencją popełnienia opisanych błędów w dwóch poprzednich postępowaniach była niezbędność ogłoszenia kolejnego postępowania o zamówienie publiczne na przedmiotowe zadanie: ogłoszenie nr 591500-N-2019 z dnia 2019-08-30 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

W tym przypadku w dniu otwarcia ofert tj. 16.09.2019 r. Starosta Łomżyński i Wicestarosta na podstawie wiadomości tekstowej SMS od Pana dowiedzieli się, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży otrzymał najkorzystniejszą ofertę, poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego, z firmy BIK-Projekt – 1.825 mln. Kolejnego dnia rano, w dniu 17 września 2019 r., Starostowie z zamieszczonej w poprzednim dniu w BIP informacji z otwarcia ofert dowiedzieli się, że najniższa oferowana cena firmy BIK-PROJEKT to 1.969.920,40 zł. Obowiązkiem Pana jako zamawiającego było niezwłoczne wyjaśnienie powstałej rozbieżności cenowej w złożonej ofercie. Pan jako zamawiający tego nie uczynił, nawet po natychmiastowej interwencji Starosty (Starosta polecił niezwłocznie wyjaśniać sprawę wynikłej różnicy cenowej w rozmowie telefonicznej z Panem, przeprowadzonej już w dniu 17 września 2019 r. o godz. 8.48). Pismo w przedmiotowej sprawie do firmy BIK-PROJEKT podpisał Pan dopiero w piątek 20 września 2019 r. ok. godz. 15.00, kiedy formalnie przebywał już na zwolnieniu lekarskim. Na dzień 23 września 2019 r. Zarząd Powiatu nadal nie uzyskał informacji, jaki jest wynik postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, co będzie determinować dalsze czynności. Prowadzi to nie tylko do konieczności wydatkowania dodatkowo znacznych środków finansowych z pieniędzy publicznych w stosunku do ceny oferty najkorzystniejszej w drugim postępowaniu (kwota wyższa o 144.231,69 zł), a w przypadku ceny podanej do publicznej wiadomości (kwota wyższa o 288.310,80 zł), ale również konieczności uruchomienia kolejnych skomplikowanych procedur, zarówno przez Powiat Łomżyński, jak i gminy współfinansujące przedmiotowe zadanie, dla których kwota powyżej kosztorysu inwestorskiego stanowi wysokie ryzyko związane z brakiem środków budżetowych, nawet przy posiadaniu przyznanego bardzo wysokiego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.


 1. Popełnionych błędów przez Pana przy przeprowadzaniu i ogłaszaniu postępowań w trybie zamówień publicznych Starosta Łomżyński – bezpośredni zwierzchnik służbowy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - zlecił wykonanie zadania audytowego obejmującego kontrolę prawidłowości przeprowadzania postępowań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Co prawda, projekt ogólnej oceny audytu przekazany Starostom Łomżyńskim w dniu 9 września 2019 r., jest pozytywny, jednakże zauważyć należy, że obejmował on okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2019 r., nie mniej zalecenia i rekomendacje do niezwłocznego wykonania obejmują szereg wskazań, a w szczególności:

 • należy niezwłocznie wzmóc nadzór w ramach procesu opracowywania i zatwierdzania dokumentacji przetargowej, a w szczególności nad opracowywaniem warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert (w ocenie audytora - ryzyko o charakterze wysokim);
 • należy niezwłocznie dokonać zwrotu wykonawcy gwarancji ubezpieczeniowej
  Nr 02GG25/0350/17/0052 Inter Risk w ramach postępowania ZDP-4.252.P-10.883.2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo”;
 • należy niezwłocznie wzmóc nadzór nad procedurą badania i oceny ofert. Wskazane
  w treści sprawozdania uchybienia niosą za sobą ryzyko materializacji ryzyka w zakresie wykorzystania przez wykonawców przysługujących im środków ochrony prawnej i materializacji ryzyka w zakresie ewentualnych zwrotów kwot wpisów dokonanych przez podmioty uprawnione (w ocenie audytora - ryzyko o charakterze wysokim);
 • należy wprowadzić praktykę opracowywania przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej wzoru oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w treści § 5 ust. 5-8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126);
 • należy niezwłocznie wprowadzić praktykę obligatoryjnego wskazywania w treści zapytań ofertowych kryteriów oceny ofert na podstawie których dokonany zostanie wybór oferty najkorzystniejszej. Audytor podkreśla, iż w zakresie zamówień poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ramowe zasady postępowań, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert definiowane są przez Zamawiającego, na którym to spoczywa obowiązek należytego udokumentowania postępowania oraz zachowania zasady transparentności wyboru wykonawców (w ocenie audytora - ryzyko o charakterze średnim).

 

Przytoczone powyżej czynności i zaniechania Pana jako Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży naruszają w sposób rażący, zwłaszcza:


 1. 100 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 1 Regulaminu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ustalonego w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związków Zawodowych, obowiązującego od dnia 25 listopada 2011 roku, który stanowi, że pracownik obowiązany jest potwierdzić przybycie do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności przed rozpoczęciem pracy w danym dniu, poprzez niepotwierdzenie podpisem bez uzasadnionych przyczyn przybycia do pracy w dniu 20 września 2019 roku;
 2. 100 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w związku z § 13 Regulaminu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ustalonego w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związków Zawodowych, obowiązującego od dnia 25 listopada 2011 roku, poprzez niepowiadomienie bezpośredniego przełożonego - Starosty Łomżyńskiego, bez zbędnej zwłoki, o możliwej nieobecności w pracy z powodu uzyskania zaświadczenia o niezdolności do pracy, zatajenia tego faktu do czasu, dopiero gdy ujawnienie go leżało w mniemaniu Pana w Jego interesie; Dyrektor ZDP w Łomży jako pracodawca winien być wzorem postępowania w tym zakresie, tym samym wymagania w stosunku do niego należy uznać za jeszcze wyższe niż w stosunku do podległych jemu pracowników; Dyrektor ZDP w Łomży, jako podwładny Starosty, nie może podejmować czynności, bądź dokonywać zaniechań, które u bezpośredniego przełożonego – Starosty Łomżyńskiego powodują całkowitą utratę zaufania do podwładnego;

 • 100 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o Pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) poprzez opuszczenie przez Pana w dniu 20 września 2019 roku stanowiska pracy bez poinformowania bezpośrednich przełożonych, niewyznaczenie zastępstwa, tym samym doprowadzenie do sytuacji pozostawienia zakładu bez osoby kierującej, stanowi to niesumienne i niestaranne wykonywanie podstawowych obowiązków przez Pana - Dyrektora jednostki;

 1. 100 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o Pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), poprzez zachowanie Pana w dniu 20 września 2019 roku podczas rozmowy ze Starostą, zarówno jako pracownika samorządowego, jak też funkcjonariusza publicznego, w stosunku do bezpośredniego przełożonego – Starosty Łomżyńskiego, w sposób niegodny, noszący znamiona czynu zabronionego w postaci sugerowania określonego rozwiązania uzależniającego własne postępowanie od uzyskania korzystnej decyzji bezpośredniego przełożonego w sferze Pana stosunku pracy jako podwładnego;
 2. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o Pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) poprzez niewykonanie polecenia służbowego pozostania na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2019 roku, celem zreferowania projektów porozumień z Gminą Piątnica odnośnie inwestycji drogowo-mostowych oraz jego spraw personalnych; opuszczenie posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego;
 3. 100 § 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z 92 § 1 pkt 1 cyt. ustawy poprzez wykonywanie pracy do godz. 15.00 w dniu 20 września 2019 r. (data zakończenia pracy w ZDP w Łomży) oraz przebywanie w niedzielę 22 września 2019 r., pomimo zwolnienia lekarskiego, w godzinach 19.28 – 21.15 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 z niewiadomej i nieznanej bezpośredniemu przełożonemu przyczyny; w przypadku choroby - konsekwencją nie stosowania się do zaleceń lekarskich, które nakazywały pozostanie w domu i leczenie, może być wydłużenie okresu zdrowienia, a tym samym nieobecność Pana w ZDP w Łomży, co wziąwszy pod uwagę nieobecność Pańskiego Zastępcy, który również jest niezdolny do pracy z powodu choroby, prowadzi do trudnej sytuacji jednostki, w której wskutek braku osób zarządzających, może dojść do zaburzenia realizacji licznych inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, co może generować w przyszłości duże koszty po stronie Powiatu Łomżyńskiego; w przeciwnym wypadku tj. jeśli czuł się Pan na siłach wykonywać pracę – oznaczałoby to, że wprowadził Pan celowo w błąd zarówno lekarza, jak i pracodawcę, co jest wysoce naganne i niegodne pracownika samorządowego, zwłaszcza sprawującego funkcję kierowniczą; stwarzanie tego typu sytuacji jest nieakceptowalne;

 • 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o Pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w związku z art. 100 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) poprzez ujawnianie w kontaktach z osobami trzecimi (wspomniane wcześniej poszukiwanie poparcia u osób pełniących funkcje w organach Powiatu i samorządu gminnego), informacji dotyczących tylko i wyłącznie relacji z bezpośrednim przełożonym – Starostą Łomżyńskim, czego skutkiem jest możliwość naruszenia wizerunku Starosty Łomżyńskiego, organów Powiatu oraz samej jednostki samorządowej w częstych i koniecznych kontaktach z innymi jst;
 • 94 pkt 2b, 9 i 10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w związku z art. 113 cyt. ustawy poprzez niewłaściwe kształtowanie w kierowanej jednostce zasad współżycia społecznego, stosowanie nieobiektywnych i niesprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy, co skutkuje sytuacją wysoce konfliktową w ZDP w Łomży, dezorganizacją pracy, uzasadnionymi skargami pracowników kierowanymi bezpośrednio do Starosty lub przekazywanymi do Jego wiadomości; świadczy to o całkowitej nieumiejętności organizowania przez Pana pracy w podległej jednostce; nakłanianie pracownika do rozwiązania stosunku pracy z przyczyny nierzeczywistej i nieistniejącej, gdy prawdziwym powodem jest przynależność związkowa, co stanowi jawny przykład dyskryminacji;

 1. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o Pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w związku z art. 100 § 1 i § 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) poprzez rażące niedbalstwo Pana przy nadzorowaniu przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne, skutkiem czego realizacja inwestycji została poważnie, w rzeczywisty sposób - zagrożona, lub w najbardziej optymistycznym wariancie - opóźniona, jednakże przy poniesieniu dużo wyższych nakładów, co wpływa na ogólne straty wynikające tak z konieczności dalszego ponoszenia kosztów utrzymania niewyremontowanych dróg, poniesienia wyższych nakładów finansowych na inwestycje, niemożność zrealizowania w określonym terminie inwestycji; przy ciągłym wzroście kosztów inwestycji, to nieplanowane dodatkowe koszty dla Powiatu Łomżyńskiego;
 2. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) poprzez niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie finansów publicznych przez Pana w sposób nieracjonalny, niegospodarny i nieterminowy, będący konsekwencją zdarzeń wskazanych w pkt IX.

 

Reasumując – stwierdza się, że opisane rażące naruszenia, aktualna sytuacja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, niewłaściwy, nieefektywny sposób zarządzania jednostką, nie pozwalają na dalsze pozostawanie Pana na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. W tym stanie rzeczy Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, jako organ wykonawczy Powiatu Łomżyńskiego, odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu, w szczególności na tak newralgicznym odcinku jak sprawowanie zarządu drogami powiatowymi, podjął decyzję o rozwiązaniu z Panem stosunku pracy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§ 3.

Odwołuje się pełnomocnictwa i cofa upoważnienia udzielone Panu Adamowi Frankowskiemu – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 § 4.

Uchwałę doręcza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Panu Adamowi Frankowskiemu.

§ 5.

Poucza się, że w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały przysługuje Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Panu Adamowi Frankowskiemu prawo wniesienia odwołania w zakresie żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania na skutek rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Łomży IV Wydział Pracy, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża – art. 264 § 2 Kodeksu pracy.

 § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 paź 2019 11:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1607 razy