BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/119/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r. w Powiecie Łomżyńskim.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570), uchwala się, co następuje:

 § 1

 


  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia w 2020r. w Powiecie Łomżyńskim jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  2. Rodzaj zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do uchwały.
  3. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego – w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 Lech Marek Szabłowski


Maria Dziekońska

   

Tadeusz Góralczyk

 

Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2019 12:16
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 586 razy