BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2019 roku
w sprawie zmiany nazwy Muzeum Przyrody w Drozdowie i nadania Statutu

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2019 r. poz.511, 1571 i 1815) w związku z art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach  (Dz.U. z 2019 r. poz.917) po uzgodnieniu z  Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwala się,  co następuje:

§ 1 Zmienia się nazwę Muzeum Przyrody w Drozdowie na: Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

 

§ 2  Nadaje się statut Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 

§ 4  Traci moc uchwała Nr XXXIV/175/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia  21 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie ( Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 82, poz.1238)

§ 5  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                   Jan Kuczyński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 lis 2019 13:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 645 razy