BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 78/158/05 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 kwietnia 20005 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 , poz. 664 z późn. zm. ) oraz § 53 ust. 2 pkt. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2000 r. Nr 13, poz. 116 i Nr 29, poz. 443 ) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2004 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, w skład którego wchodzą:
1.Bilans na dzień 31 grudnia 2004 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą - 5.526.532,76 zł.

2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący wynik finansowy – zysk netto –395.988,34 zł

3.Informacje dodatkowe.

§ 2

Zysk netto w kwocie – 395.988,34 zł przeznacza się na cele statutowe ZPOZ w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:

1.Zbigniew Sokołowski
2.Grzegorz Fidura
3.Henryka Mioduszewska
4.Edmund Stepnowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2005 07:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1347 razy