BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/126/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2019 roku
w sprawie ustalenia ostatecznej listy stypendystów i wysokości stypendiów w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz § 8 ust. 3  Regulaminu przyznawania  stypendium Starosty Łomżyńskiego stanowiącego  załącznik do uchwały Nr IX/49/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego  zmienionej uchwałą Nr X/126/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października  2019 roku zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji  Stypendialnej do wstępnej oceny, weryfikacji pod względem formalnym wniosków i przedstawienia Zarządowi Powiatu kandydatów do stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2019/2020  i wysokości stypendiów, ustala się ostateczną listę stypendystów i wysokość stypendiów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:


Maria Dziekońska


……………………..


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2019 15:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 533 razy