BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 33/140/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 listopada 2019 roku
w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę nr 27/113/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika

Na podstawie art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 i 1815), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467, 1629 oraz z 2019 r. poz. 11, 934, 2070, 2200 i 2294) uchwala się, co następuje:

§ 1


  1. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przekazuje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę i odpowiedź na skargę z dnia 24 października 2019 r. (data wpływu: 25 października 2019 r.) Adama Frankowskiego na uchwałę nr 27/113/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika.
  2. Odpowiedź na skargę wymienioną w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, zobowiązując go do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą                                   do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

§ 3

Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu Dariuszowi Wąsowskiemu do reprezentowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                         Przewodniczący Zarządu:

Maria Dziekońska………………………                              Lech Marek Szabłowski

Tadeusz Góralczyk………………………

Kazimierz Polkowski ……………………

Agnieszka Zduńczyk ……………………

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 lis 2019 12:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 620 razy