BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 34/147/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 listopada 2019 roku
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2018 r.     poz. 2204 z późn. zm.[1] oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2019 r. poz. 511,1571 i 1815 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się co następuje:

§ 1.


  1. Przeznaczyć do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat lokal użytkowy położony na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 o całkowitej pow. użytkowej 59,52 m² do której przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 18,58 m², stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego.

2.Ustalić wysokość opłat z tytułu najmu na kwotę 20 zł za m² netto miesięcznie plus media.

3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


  1. Wykaz ten wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

 Członkowie Zarządu:                                                           Przewodniczący Zarządu

Maria Dziekońska………………………………                          Lech Marek Szabłowski

Tadeusz Góralczyk……………………………...

 Kazimierz Polkowski…………………………

Agnieszka Zduńczyk……………………………

 

 

                   Załącznik do Uchwały Nr 34/147/2019

                   Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                   z dnia 27 listopada 2019 roku

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

                         Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.          z 2018 r.  poz. 2204 [2] oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2019 r. poz. 511,1571 i 1815 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.


  1. Oznaczenie nieruchomości : lokal położony na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 


  1. 2. Powierzchnia nieruchomości : o całkowitej powierzchni użytkowej 59,52 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 18,58 m².

 


  1. Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności biurowej.

 


  1. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz……..zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

 


  1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, siedem dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.

 


  1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.

 


  1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

      

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2019 11:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 652 razy