BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 36/153/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński.

 

Na podstawie  art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2019r. poz. 511,1571,1815) i art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z późn. zm.1)), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych, wskazanych w poniższej tabeli do kategorii dróg gminnych publicznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Piątnica w obrębie Rakowo-Czachy i Krzewo:

 
nazwa drogi


przebieg drogi


długość w  m


nr działek


Rakowo-Czachy – od drogi powiatowej nr 1934B do dr. gminnej nr 105651B


od drogi  powiatowej nr 1934B do drogi gminnej nr 105651B Żelechy– Niewodowo


 

2 850


 

 

166 obręb Rakowo-Czachy


Krzewo – od drogi powiatowej nr 1934B do dr. gminnej (dz. 283)


od drogi powiatowej nr 1934B do drogi wewnętrznej (dz.nr 191)


 

850


 

283 obręb Krzewo


Krzewo – od dr. gminnej (dz.nr 283) do dr. gminnej (dz. nr 191)


od dr. gminnej (dz.nr 283) do dr. gminnej (dz. nr 191)


602


 

288,287/1 obręb Krzewo

                                                              

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:                                                                  

 


  1. Maria Dziekońska                                                   Lech Marek Szabłowski   
  2. Agnieszka Zduńczyk  
  3. Tadeusz Góralczyk
  4. Kazimierz Polkowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz.698,730,1495,1716,1815 i 2020.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 gru 2019 11:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 554 razy