BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 36/159/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2019 roku
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Dziś bierni - jutro aktywni (VI)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Udziela się Panu Mieczysławowi Bieńkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisywania z Instytucją Pośredniczącą, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku umowy wynikającej z przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Dziś bierni - jutro aktywni (VI)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

§ 2

 

Udziela się Panu Mieczysławowi Bieńkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy   w Łomży pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu.

§ 3

Udziela się Pani Elżbiecie Olejniczak-Bazydło – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Łomży pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu w czasie nieobecności Pana Mieczysława Bieńka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Łomży.

§ 4

 

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu.

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                            Przewodniczący Zarządu:

 Maria Dziekońska                                                   Lech Marek Szabłowski

 Tadeusz Góralczyk.

 Kazimierz Polkowski

 Agnieszka Zduńczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 gru 2019 12:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 644 razy