BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR 25/50/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 września 2003 r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) – Zarząd powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 853 – “Opieka społeczna”, rozdział 85301 – “Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, § 213 – “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu” o kwotę – 2.740 zł;
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 853 – “Opieka społeczna”, rozdział 85301 – “Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, § 3110 – “Swiadczenia społeczne” o kwotę – 2.740 zł, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
§ 3. Budżet po zmianach dokonanych w § 1 i w § 2 wynosi:
- Dochody ogółem – 16.210.335 zł,
- Wydatki ogółem - 16.279.398 zł.
Zmiany budżetu dokonane niniejszą uchwałą dostosowują plan dochodów i wydatków do decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19 sierpnia 2003 r. FB.II.3011-261/03 przyznającej dodatkową kwotę dotacji na uzupełnienie zabezpieczenia finansowego na wypłatę świadczeń usamodzielniającym się wychowankom Domów Dziecka i kontynuującym naukę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu
1. Zbigniew Sokołowski ........................... Wojciech Kubrak ................................
2. Grzegorz Fidura ....................................
3. Edmund Stepnowski .............................
4. Witold Szerszeń ....................................

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 wrz 2003 14:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1840 razy