BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 26/51/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 września 2003 r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./,Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 853 – „ Opieka społeczna” , rozdział 85304 – „ Rodziny zastępcze” , § 213 – „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu” o kwotę – 9.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 853, rozdział 85304, § 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 9.000 zł. w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

§ 3. Budżet po zmianach wymienionych w § 1 i § 2, powiązanych z przyznaną dodatkową dotacją z budżetu państwa pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 15 września 2003 roku Nr FBII. 3011 – 270/03 w kwocie 9.000 złotych na wypłatę należnych świadczeń rodzinom zastępczym, wynosi:

- Dochody ogółem - 16. 219. 335 zł.
- Wydatki ogółem - 16. 288. 398 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:
1. Zbigniew Sokołowski

2. Grzegorz Fidura

3. Edmund Stepnowski

4. Witold Szerszeń


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 wrz 2003 14:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1676 razy