BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 79/377/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego.

              Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564), § 9 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396) oraz § 34  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) - uchwala się, co następuje:

§ 1

 


  1. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łomżyńskiemu do przekazywania dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego sprawozdań budżetowych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-50D, Rb-50W, Rb-27ZZ, Rb-NWS), sprawozdań z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN), sprawozdań finansowych oraz informacji dodatkowych w  wersji elektronicznej opracowanych w programie SIO Besti@ i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Jednostki posiadające osobowość prawną podlegające Powiatowi Łomżyńskiemu, składają sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ w zakresie operacji finansowych w postaci elektronicznej, na drukach dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  3. Jednostki przekazują sprawozdania na adres e-mail: lomzynski@bl.jst.net.pl.
  4. W przypadku wystąpienia sytuacji spowodowanej szczególnym zdarzeniem losowym, na uzasadniony wniosek, dopuszcza się złożenie sprawozdania w formie pisemnej.
  5. Sprawozdania należy przekazywać dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w terminach zgodnych z terminami wskazanymi w wyżej wymienionych rozporządzeniach.
  6. Korekty sprawozdań należy przekazywać w formie elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w terminach określonych wyżej wymienionymi rozporządzeniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.


§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr 85/314/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie  określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

       Członkowie Zarządu:                                                 Przewodniczący Zarządu

 


  1. Maria Dziekońska …………………..                               Lech Marek Szabłowski …….………...

 


  1. Agnieszka Zduńczyk ..………………

 


  1. Tadeusz Góralczyk ……….…………

 


  1. Kazimierz Polkowski ……….………

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 cze 2021 13:19
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 183 razy