BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 80/387/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 maja 2021 r.
w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.             z 2020 r. poz. 920) oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, uchwala się co następuje: 

§ 1

      1.Przeznaczyć do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat lokal użytkowy nr 509 położony na                     czwartym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27    o całkowitej pow. użytkowej           10,50 m² do której przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 4,98 m², stanowiący                       własność Powiatu Łomżyńskiego.

       2.Ustalić wysokość opłat z tytułu najmu na kwotę  5 zł za m² netto miesięcznie plus media.

       3.Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, który stanowi              załącznik do niniejszej uchwały.

       4.Wykaz ten wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, informację o wywieszeniu tego                      wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

 Członkowie Zarządu:                                                             w/z Przewodniczącego  Zarządu

1. Agnieszka Zduńczyk……………………………..                                 Maria Dziekońska 

2. Tadeusz Góralczyk……………………………….                                     …………………………………

3. Kazimierz Polkowski……………………………..

 

 

 

 

 

 

                   Załącznik do Uchwały Nr 80/387/2021

                   Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                   z dnia 31 maja 2021 roku

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 1990,     z 2021 r. poz. 11, 234 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.


  1. Oznaczenie nieruchomości : lokal nr 509 położony na czwartym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 


  1. Powierzchnia nieruchomości : nr 509 o pow. 10,50 m² o całkowitej powierzchni użytkowej 10,50 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest  proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 4,98 m².

 


  1. Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności biurowej.

 


  1. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz 5 zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

 


  1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, siedem dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.

 


  1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.

 


  1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

      

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 cze 2021 10:34
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 150 razy