BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 85/423/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz innych należności wynikających z umowy kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz wskazanie członków Zarządu Powiatu upoważnionych do podpisania poręczenia kredytu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Muzeum Lutosławskich i Romana Dmowskiego w Drozdowie”

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt  4 oraz art.48 ust. 1  ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 94 i 262 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. w  sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego, oraz Uchwały Nr XXV/153/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2021-2029, uchwala się co następuje:

§1. 1. Udziela się poręczenia kredytu oraz innych zobowiązań wynikających z umowy kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Muzeum Lutosławskich i Romana Dmowskiego w Drozdowie” – etap I.  z  przeznaczeniem na  przejściowe finansowanie podatku VAT od ponoszonych nakładów inwestycyjnych.


  1. Łączna wysokość kwoty głównej poręczenia  wynosi 148.000,00, 
  2. Poręczony kredyt zostanie zaciągnięty w Hexa Banku Spółdzielczym z siedzibą w Piątnicy Poduchownej.
  3. Odpowiedzialność Powiatu Łomżyńskiego z tytułu udzielonego poręczenia kredytu ograniczona będzie do wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie Powiatu.
  4. Każda splata raty kapitałowej i odsetkowej pomniejsza udzielone poręczenie.
  5. Powiat Łomżyński będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania Muzeum, jedynie w przypadku, gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z zawartą umową kredytu.

§ 2. Poręczenie obowiązuje w okresie od daty zawarcia umowy kredytowej do 31 grudnia 2022 r.

§ 3. Źródłem finansowania zobowiązań Powiatu wynikających z udzielonego poręczenia są dochody własne.

§ 4. Do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia, o którym mowa w § 1 upoważnia się :

     1)Lecha Marka Szabłowskiego – Starostę Łomżyńskiego,

     2) Marię Dziekońską – Wicestarostę Łomżyńskiego.

§ 5. Projekt umowy poręczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  

Członkowie Zarządu:                                                               Przewodniczący Zarządu

 


  1. Maria Dziekońska…………….………………….                             Lech Marek Szabłowski
  2. Agnieszka Zduńczyk………….…………………
  3. Tadeusz Góralczyk……….……………………..
  4. Kazimierz Polkowski………….………………..
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 wrz 2021 13:18
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 146 razy
Ilość edycji: 1