BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 85/171/05 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 2 sierpnia 2005 roku
w sprawie: określenia w drodze regulaminu kryteriów przyznawania w roku akademickim 2005/2006 stypendium finansowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” studentom z terenu powiatu łomżyńskiego pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt.2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt1, art. 12 pkt.4 i 10a, ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały kryteria przyznawania stypendium finansowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” studentom z terenu powiatu łomżyńskiego (stałe zameldowanie), pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży, oraz w Urzędach Miast i Gmin, na trenie powiatu łomżyńskiego.


Przewodniczacy Zarządu:
Wojciech Kubrak


Członkowie Zarządu:
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Henryka Mioduszewska
4. Edmund StepnowskiZałącznik do Uchwały Nr 85/171/05
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 2 sierpnia 2005 r.

REGULAMIN

Przyznawania studentom pochodzącym z terenu powiatu łomżyńskiego stypendium finansowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

§ 1

Pomoc stypendialna realizowana w ramach Działania 2.2. ZPORR adresowana jest do studentów mieszkających na obszarach wiejskich powiatu łomżyńskiego, tj. z terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast i w miastach do 5 tys. mieszkańców oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 2

Wsparcie przysługuje studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym

§ 3

Warunkiem przyznania stypendium jest:
1)stałe zameldowanie na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców w powiecie łomżyńskim,
2)trudna sytuacja materialna rodziny, której wyznacznikiem jest dochód w przeliczeniu na osobę nie wyższy niż kwota 504 PLN netto miesięcznie,
3)nie ukończony 26 rok życia,
4)nie posiadanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera,
5)nie powtarzanie roku akademickiego.

§ 4

Podstawą ustalenia prawa do objęcia pomocą stypendialną są dochody rodziny z 2004 r. Definicja dochodu przyjęta w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255, z 2004r. Nr 35, poz.305, Nr 64, poz. 593).
Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się wynika z § 2 ust.2 pkt 5 Rozporządzenia MGPiS z 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 45, poz.433).

§ 5

Dokumenty należy składać we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania studenta Urzędzie Gminy (Miejskim).


§ 6

W przypadku braku możliwości finansowych przyznania stypendium wszystkim spełniającym warunki zawarte w § 3, pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium będą miały następujące osoby:
1)studenci o najniższym poziomie dochodu na osobę w rodzinie,
2)sieroty, półsieroty,
3)podopieczni opieki społecznej,
4)pochodzący z rodziny, w której studiuje więcej niż 1 osoba, z tym, że stypendium otrzyma 1 student,
5)pochodzący z rodzin wielodzietnych ( 4 i więcej dzieci),
6)legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
7)będący w trudnej sytuacji losowej.

§ 7

Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w roku akademickim 2005/2006 tj. okres 9 miesięcy: październik 2005 - czerwiec 2006.

§ 8

Student będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru i roku, a także każdorazowo, na żądanie Starostwa Powiatowego w Łomży do udzielania informacji związanych z przebiegiem nauki (monitoring) oraz niezwłocznego poinformowania tut. urzędu w przypadku przerwania studiów.

§ 9

Stypendium zostanie odebrane studentowi, który nie zaliczy semestru, roku bądź przerwie naukę z przyczyn poza zdrowotnych. W miejsce brakujące zostanie wprowadzona kolejna osoba z tzw. „listy rezerwowej” z gminy z której pochodził student.

§ 10

Kwalifikacja studentów dokonana zostanie przez Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wejdą:
1)przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego,
2)przedstawiciel Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego,
3)pracownik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży,
4)pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Łomży,
5)pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.


§ 11

Komisja kwalifikacyjna przygotuje listę podstawową i rezerwową beneficjentów ostatecznych.


§ 12

Obsługę kancelaryjną Komisji Kwalifikacyjnej prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 13

Egzemplarz niniejszego regulaminu otrzymuje stypendysta i przyjęcie warunków
zawartych w regulaminie potwierdza własnoręcznym podpisem, który stanowi formę umowy ze studentem.

Przewodniczący Zarządu Wojciech KubrakData dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 sie 2005 14:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1370 razy