BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/52/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 października 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 801 – “Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 – “Pozostała działalność” § 212 – “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę – 13.568 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801 – “Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 – “Pozostała działalność” o kwotę – 13.568 zł, z tego:
- § 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia” – 355 zł;
- § 4300 – “Zakup usług pozostałych” – 13.213 zł.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę budżetową ogólną dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 43.000 zł i przeznacza się ją na pokrycie wydatków wymienionych w § 4.
§ 4. Zwiększa się wydatki z budżetu o kwotę – 43.000 zł w planie finansowym Starostwa w dziale 750 – “Administracja publiczna”, rozdział 75020 – “Starostwa powiatowe” § 4270 – “Zakup usług remontowych” na sfinansowanie samodzielnego przyłącza energetycznego do budynku Starostwa, bowiem do tej pory dostawa prądu odbywa się poprzez przyłącze wydzielone i olicznikowane przez Zakład Energetyczny - Szpitalowi Wojewódzkiemu w Łomży, a ten na skutek braku możliwości wskazania faktycznego zużycia energii elektrycznej przez Starostwo, ustala zobowiązania z tego tytułu Starostwu proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.
§ 5. Budżet po zmianach dokonanych w § 1 i § 2, powiązanych z przyznaną dotacją z budżetu państwa z części 30 – “Oświata i wychowanie” w kwocie 13.568 zł na podstawie porozumienia z dnia 16 września 2003 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Zarządem Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zorganizowania wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej w ramach współpracy partnerskiej między powiatem łomżyńskim a powiatem Dingolfing – Landau w dniach 16 sierpnia – 24 sierpnia 2003 r., wynosi:
- Dochody ogółem – 16.232.903 zł,
- Wydatki ogółem – 16.301.966 zł.

Zmiany dokonane w § 3 i § 4 nie powodują zmian ogólnych kwot budżetu ani po stronie wydatków, ani po stronie dochodów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Edmund Stepnowski
4. Witold Szerszeń


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 paź 2003 13:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1656 razy