BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 93/190/05 Zarządu Powiatu Łomżynskiego

z dnia: 14 listopada 2005 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 283.597 zł, w tym:
a) w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o – 29.597 zł;
b) W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 2120 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o – 254.000 zł.

§ 2.
Zwiększa się wydatki z budżetu w planie finansowym Starostwa w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 2620 – „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę – 254.000 zł na sfinansowanie kosztów zadań wykonywanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży wym. w pkt. 2 Załącznika Nr 1.

§ 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 17.798.858 zł
- Wydatki ogółem – 17.894.575 zł

§ 4.
Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawarto w załączniku Nr 1.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu 1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Henryka Janina Mioduszewska
4. Edmund Stepnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 93/190/05
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 14 listopada 2005 r.

Uzasadnienie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok
dokonanych w/w. Uchwałą

1.Minister Finansów zawiadomił Zarząd Powiatu pismem ST5-4820-18p/2005 z dnia 25 października 2005 r., że zwiększył powiatowi łomżyńskiemu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 o kwotę – 29.597 zł ze środków „rezerwy” tej subwencji dla dofinansowania kosztów odpraw wypłacanych nauczycielom zwalnianym w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Przeto zapisami § 1 lit. a uchwały wprowadza się zwiększenie budżetu po stronie dochodowej zgodnie z treścią pisma Ministra Finansów. Dodaje się, iż ewentualne przeznaczenie dodanej subwencji oświatowej na wydatki, przynależy do wyłącznych kompetencji Rady Powiatu.
2.Ministerstwo Kultury przy piśmie DE/W-III/AJ/por.2770/3633/3638/146/05 z dnia 24 października 2005 roku nadesłało podpisane trzy porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury a Powiatem Łomżyńskim w sprawie dotacji celowej na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w 2005 roku. I tak:
- porozumienie Nr 2770/JST/2005/DWS z dnia 11 października 2005 roku wyznaczające – 80.000 zł dotacji na realizację zadania „Tradycja Ciągle Młoda” – program ochrony dziedzictwa kulturowego regionu;
- porozumienie Nr 3633/JST/2005/DSPT z dnia 12 października 2005 roku wyznaczające – 100.000 zł dotacji na realizację zadania „XII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2005”;
- porozumienie Nr 3638/JST/2005/DSPT z dnia 12 października 2005 roku wyznaczające – 74.000 zł dotacji na realizację zadania „XII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie – Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich”.
Powyższe dotacje organ dotujący przyporządkował do działu 921, rozdział 92109 § 2120. Określił też, że dotowane zadania powinien wykonywać Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Zatem treść § 1 lit. b i § 2 uchwały powiększa budżet powiatu po stronie dochodowej i wydatkowej o – 254.000 zł w zgodzie z w/w. porozumieniami.

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lis 2005 09:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1225 razy