BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 97/193/05 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 21 grudnia 2005 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – uchwala się co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody budżetu w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 – „Pozostała działalność” § 2120 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę – 11.993 zł przyznaną w tej wysokości przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi porozumieniem Nr IWK do-3113-50-274/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku na wydatki wym. w § 3 pkt 2

§ 2 Zmniejsza się rezerwę budżetową ogólną w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 5.258 zł, celem ustanowienia planu wydatku wym. w § 3 pkt 1 oraz częściowego pokrycia planu wydatków wym. w § 3 pkt 2 w wysokości – 4.258 zł.

§ 3 Zwiększa się wydatki z budżetu o kwotę – 17.251 zł, w tym:

1)w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” , rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” § 4240 – „Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek” o kwotę – 1.000 zł, wnioskowaną przez Dyrektora tej jednostki na zakup fantoma – manekina do nauki i ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przewidzianej w programie z przysposobienia obronnego;
2)w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 – „Pozostała działalność” § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” o kwotę – 16.251 zł wnioskowaną przez Dyrektora tej jednostki na dokonanie uzupełniających zakupów pomocy dydaktycznych do nauki „wytwarzania produktów żywnościowych”.

§ 4 Przenosi się wydatki miedzy rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem na wniosek Dyrektora tej Szkoły Nr 293/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. i tak:

1)Zmniejsza się wydatki w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 2.624 zł, z tego: § 4300 – 1.715 zł i § 4410 – 909 zł oraz zwiększa się wydatki w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę – 2.624 zł;
2)Zmniejsza się wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę – 1.235 zł, z tego: § 4300 – 621 zł i § 4410 – 614 zł oraz zwiększa się wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę – 1.235 zł.

§ 5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem - 18.363.526 zł;
- Wydatki ogółem - 18.459.243 zł.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarzadu:
Wojciech Kubrak


Członkowie Zarządu
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
4. Henryka Janina Mioduszewska
5. Edmund Stepnowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 sty 2006 08:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1250 razy