BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/57/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 listopada 2003 r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 710 – “Działalność usługowa”, rozdział 71015 – “Nadzór budowlany” o kwotę – 12.587 zł, z tego:
- w § 211 – “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o – 8.587 zł, a - w § 641 – “Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o – 4.000 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę – 12.587 zł, z tego w:
- § 4010 – “Wynagrodzenia osobowe pracowników” o – 4.000 zł;
- § 4110 – “Składki na ubezpieczenia społeczne” o – 689 zł;
- § 4120 – “Składki na Fundusz Pracy” o – 98 zł;
- § 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia”o – 2.000 zł;
- § 4300 – “Zakup usług pozostałych” o –1.800 zł;
- § 6060 – “Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o – 4.000 zł.
§ 3. Budżet po zmianach dokonanych w § 1 i § 2 (ściśle powiązanych z decyzją Wojewody Podlaskiego wyrażoną w piśmie z 27 października 2003 r. FB.II.3011-322/03 o przyznaniu dotacji celowych w kwotach wym. w § 1 na zrealizowanie wydatków wym. w § 2 uwzględniających skutki zwiększenia zatrudnienia o 1 etat od 1 listopada 2003 r. wraz z nabyciem komputera do nowo utworzonego stanowiska pracy w PINB) – wynosi:
- Dochody ogółem – 16.245.490 zł;
- Wydatki ogółem – 16.314.553 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Edmund Stepnowski
4. Witold Szerszeń
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 lis 2003 13:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1678 razy