BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 9/15/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 marca 2007 toku
w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łomżyński na rok 2007.

Na podstawie art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz.674, zm.nr170, poz.1218) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. nr 46, poz.430.) uwzględniając wnioski dyrektorów szkół i placówek oświatowych uchwala się co następuje:

§ 1.
Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łomżyński przeznacza się na dofinansowanie:
1) Dopłat do czesnego dla nauczycieli studiujących na kierunkach zgodnych z potrzebami edukacyjnymi szkoły (placówki) lub uczęszczających na zajęcia dające uprawnienia do nauczania przedmiotów ( rodzaju prowadzonych zajęć),
2) Dopłat do pozostałych kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych oraz warsztatów dla nauczycieli.

§ 2.
Ustala się plan podziału środków na dofinansowanie w roku 2007 form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, prowadzonych przez Powiat Łomżyński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do 31 marca danego roku składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania srodków przeznaczonych na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
Marek Dworakowski
Mieczysław Chojnowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański

Załącznik
do Uchwały Nr 9/15/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 16 marca 2007 roku


PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŁOMŻYŃSKI NA ROK 2007.


Na doskonalenie przeznaczona zostanie kwota 8 694 zł ( wg. zapotrzebowania szkół i poradni).

I. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARIANOWIE:
Formy doskonalenia zawodowego wg. zgłoszonego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli: studia magisterskie , kurs kwalifikacyjny :

Wysokość środków ogólem - 1 400 zł zwiększone uchwałą rady o 1350 zł do 2 750 zł
Nauczyciele szkół - 1 400 zł zwiększone uchwałą rady o 1350 zł do 2 750 zł
Nauczyciele internatu - - zł

II. ZESPÓL SZKÓŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W JEDWABNEM:
Formy doskonalenia zawodowego wg. zgłoszonego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli: kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, kursy specjalistyczne, warsztaty :

Wysokość środków ogólem - 3 544 zł
Nauczyciele szkół - 2 748 zł
Nauczyciele internatu - 796 zł


III. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 1 W ŁOMŻY:
Formy doskonalenia zawodowego wg. zgłoszonego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli: kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty :
Wysokość środków ogółem - 2 400 zł


WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW OGÓŁEM NA DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH - 8 694 ZŁ

PRZEWODNICZĄCY
KRZYSZTOF KOZICKIData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 mar 2007 15:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1265 razy