BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 9/16/ 07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 marca 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów”, § 2110 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę – 5.094 zł, przyznaną pismem FB.II.3011-37/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 lutego 2007 r. na zwrot pracodawcom części kosztów ponoszonych w związku z zatrudnianiem repatriantów „J.S.” i „F.S.”.

§ 2.
Zwiększa się wydatki z budżetu i plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, w dziale 853, rozdział 85334 § 3110 – „Świadczenia społeczne” o kwotę – 5.094 zł zł ze środków i na cel wymieniony w § 1.

§ 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 17.007.776 zł;
- Wydatki ogółem - 17.128.514 zł.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof KOzicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1038 razy