BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 15/31/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 28 maja 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 17. 380.329 zł
- wydatki ogółem - 17.501.067 zł


§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 .


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 15/31/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 maja 2007 roku


Zmiany w planie dochodów i wydatków
budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Dochody


Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Zmiana

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 350.000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
180.000
6430 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

20.000
92118 Muzea 150.000
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

130.000
6430 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

20.000

Wydatki


Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Zmiana

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 350.000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
180.000

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

20.000
92118 Muzea 150.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
130.000

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

20.000


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 15/31/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 28 maja 2007 roku
Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
w/w uchwałą Zarządu PowiatuDochody

W dziale 921 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 350.000 złotych dotacji z budżetu państwa przyznaną w ramach „mecenatu” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem Nr DSK/X/116/07/KM z dnia 26 kwietnia 2007 roku na realizację zadań przez jednostki kultury powiatu łomżyńskiego. Zapisy planu określające rozdziały, paragrafy i kwoty zgodne są z dyspozycjami organu dotującego.Wydatki

W dziale 921 dokonano zwiększenia planu wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w wysokości 350.000 złotych, zgodnie z pismem Ministra Kultury w rozdziałach 92109 i 92118.
Z kwoty 200.000 złotych przyznanej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 2480 o kwotę 180.000 złotych a w § 6220 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu przez ten Ośrodek pod nazwą „ Ocalmy dla przyszłości” – Regionalne Centrum Dokumentacji Kultury, wspierania i aktywizacji’.

W rozdziale 92118 został zwiększony plan wydatków o kwotę 150.000 złotych w tym: w § 2480 – 130.000 zł a w § 6220 o 20.000 zł., które mają być przeznaczone przez Muzeum Przyrody w Drozdowie na realizację zadania pn. „Nadnarwiańskie spotkania z przyrodą, historią i sztuką”.Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 maj 2007 15:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1345 razy