BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 21/43/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 9 sierpnia 2007 roku
w sprawie powierzenia Pani Izabeli Załuska stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
Na podstawie art.32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z poźn. zm.) oraz art. 36 a ust. 1,3, 8 w związku z art.5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powierza się Pani Izabeli Załuska stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem na okres od 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2012r. po przeprowadzonym konkursie i nie zgłoszeniu zastrzeżeń przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 sie 2007 10:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1573 razy